Home > Onderzoek

Onderzoek

De Gentste Particiatieschaal is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies in co-creatie met personen die een verlies aan participatie aan den lijve hebben ondervonden. Enkel op die manier konden we garanderen dat de inhoud van het instrument valide is en dat we de werkelijk ervaren participatiegraad in kaart kunnen brengen. In onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van de verschillende studies. De eerste studie is de meest recente.

Participatie in de klinische praktijk: sleutelpunten waar je rekening mee moet houden.

In dit onderzoek wordt op basis van een kritische review een overzicht gegeven van de in de literatuur beschreven problemen bij het definiëren/meten van participatie en wordt een overzicht gegeven hoe professionals er in de praktijk mee omgaan. Daarnaast wordt via een systematische review een overzicht en analyse gegeven van alle gepubliceerde participatiemeetinstrumenten. Dit artikel is verschenen in het ‘Journal of Rehabilitation Medicine’. Een korte versie van dit artikel is ook verschenen in het jaarboek ergotherapie met als titel: Participatie, een vaak gebruikt begrip maar moeilijk te integreren in de klinische setting. De ontwikkeling en het gebruik van de Gentse Participatieschaal.

Bekijk dit onderzoek Download de PDF

De Psychometrische kenmerken van de Gentse Participatieschaal.

Dit artikel beschrijft de psychometrische kenmerken van de GPS in termen van interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid, construct validiteit, discriminerende validiteit en responsiviteit. De resultaten geven aan de GPS valide, betrouwbaar en responsief is. Een belangrijke vaststelling uit dit onderzoek is dat de ervaring om te participeren onafhankelijk is van het soort activiteiten dat mensen uitvoeren. Dit artikel is gepubliceerd in Clinical rehabilitation en ontving de titel van ‘Best Study of the Month door SAGE Publications’.

Bekijk dit onderzoek Download de PDF

De ontwikkeling van de Gentse Participatieschaal.

In dit artikel wordt de ontwikkeling van het instrument beschreven. Het bepalen van de items voor de GPS is gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Het bepalen welke items uiteindelijk in de GPS werden opgenomen en het onderverdelen in subschalen is gebeurd aan de hand van een explorerende factoranalyse. De GPS bestaat uit 18 items waarvan 3 objectieve en 15 subjectiev variabelen. De GPS is samengesteld uit 3 subschalen: 1) Activiteiten volgens vooropgestelde keuzes en wensen, 2) activiteiten die leiden tot sociale waardering en 3) gedelegeerde activiteiten.

Bekijk dit onderzoek Download de PDF

De ontwikkeling van de Gentse Participatieschaal.

Participatie wordt door mensen met een beperking ervaren als een combinatie van een aantal subjectieve variabelen zoals zelf keuzes kunnen maken, zelf kunnen bepalen om zaken te delegeren naar anderen, zichzelf kunnen zijn enz… Middels kwalitatief onderzoek, gebaseerd op een grounded theory methode, werden de subjectieve variabelen gedetecteerd. Dit artikel lag aan de basis van de items van de GPS.

Bekijk dit onderzoek Download de PDF