Home

De Gentse Participatieschaal

Het begrip participatie wordt sinds de publicatie van de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF) in 2001 steeds meer gebruikt Participatie wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie gedefinieerd als ‘involvement in a life situation’ en wordt verhelderd als ‘the lived experience in the actual context in which people live’. In het Nederlands is de definitie: deelname aan het maatschappelijke leven.

Dit betekent dat in deze definitie participatie gelijk staat aan de eigenlijke uitvoering van activiteiten in een reële context, gaande van de meest alledaagse activiteiten zoals het zich aankleden tot activiteiten zoals arbeid en opleiding. Met de GPS wordt de maatschappelijke participatie gemeten en op een overzichtelijke manier gerapporteerd.

Over het onderzoek Over het team

Participeer

Het meetinstrument kan vrij gebruikt worden en is mogelijk via de onderstaande link. Een handleiding en een stappenplan om de GPS is bijgevoegd.

participatie icon

Zelf ervaren participatie

Participatie wordt vaak gemeten aan de hand van 'objectieve' variabelen zoals 'het aantal keer dat personen naar de winkel gegaan zijn in de afgelopen week. Echter, er gaan steeds meer stemmen dat het gevoel te participeren afhankelijk is van subjectieve factoren zoals bvb zelf de keuze kunnen maken om naar de winkel te gaan, vertrouwen te hebben in de omgeving dat het zal lukken, enz. In de GPS wordt participatie gemeten aan de hand van 15 subjectieve en 3 objectieve waardoor de zelf ervaren participatie in kaart gebracht wordt '

participatie icon

Zorgvrager aan het woord

Met de afname van de GPS kreeg ik een duidelijk zicht op mijn eigen functioneren en hoe ik in de maatschappij sta. Ik heb veel geleerd voor mezelf en ik kon samen met mijn therapeut op zoek gaan naar oplossingen. Soms lagen die zo voor de hand, maar ik was mij bijvoorbeeld niet bewust van het feit dat ik veel dingen deed die niet 100% bij mij pasten. ik heb nu een duidelijker beeld van waar ik naartoe wil in de toekomst.

participatie icon

Resultaat gericht

Participatie is een complex begrip en het meten ervan met de GPS vereist een tijdsinvestering van ongeveer 20 minuten. De eerste keer gebeurt het best onder begeleiding van een therapeut, maar daarna kan de persoon makkelijk zelf de vragen invullen. De tijdsinvestering resulteert in een helder overzicht van de doelen en de noden van de persoon om maatschappelijke participatie te faciliteren en vormt een tijdswinst op langere termijn.

participatie icon

Heldere uiteenzetting van resultaten

De resultaten worden voorgesteld aan de hand van een procentuele participatiescore gebaseerd op de indeling van de ICF volledige, ernstig, matig, licht en geen participatieprobleem. Via een radarplot worden de resultaten visueel voorgesteld. Bijkomend wordt in een helder rapport een overzicht gegeven van de ICF categorieën waarin de persoon het gevoel heeft te participeren. Deze categorieën zijn ingedeeld volgens de 9 ICF domeinen: (1) leren en toepassen van kennis, (2) algemene taken en eisen, (3) communicatie, (4) mobiliteit, (5) zelfverzorging, (6) huishouden, (7) tussenmenselijke interacties en relaties, (8) belangrijke levensgebieden en (9) maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven,

De GPS is tot stand gekomen door personen gedurende drie jaar op te volgen die ten gevolge van letsel of aandoening hun maatschappelijk deelname tijdelijk verloren.

Vanuit deze ervaringen werden determinanten bepaald die verwerkt werden tot het meetinstrument. De resultaten van de studies en de artikels kunnen via onderstaande link bekeken worden.

Over het onderzoek

De onderzoeksgroep waarmee het meetinstrument is ontwikkeld is multidisciplinair samengesteld en bestond uit een revalidatiearts, een ergotherapeut, een socioloog en een agoog.

Op heden wordt de GPS verder onderzocht op mogelijke toepassingen bij verschilellende doelgroepen door een team van onderzoekers.

Over het team